shadow

Admission

Admission Committee

 1. S. Z. Abrar Ahmed Sahib, Correspondent

 2. S.A Sajid, Principal

 3. A. Abdul Rahuman

 4. A.K. Ibrahim Sheriff

 5. K. Anver Basha

 6. S. Shamsuddin

 7. H. Munavar Jan

 8. A. Sakhoor Basha

 9. Shaik Mohammed Raffi

 10. K.R. Mohamed Sufiyan

 11. S. Haja Mohideen